Organisatie & vrijwilligers

Algemeen bestuur HBS Craeyenhout

Wat doet het algemeen bestuur?

Het algemeen bestuur (AB) van HBS Craeyenhout zet zich ervoor in dat alle verenigingsleden zowel op prestatief als recreatief niveau teamsport kunnen beoefenen in een prettige, sportieve en veilige omgeving. Hierbij laat het zich adviseren en ondersteunen door de verschillende afdelingsbesturen en commissies.

Het algemeen bestuur bestaat uit het dagelijks bestuur, aangevuld met de drie afdelingsvoorzitters en een vertegenwoordiger van de exploitatiecommissie.

VOORZITTER (Jacco Visser)

De voorzitter geeft leiding aan en houdt toezicht op het verenigingsleven. In die rol ziet hij toe op de naleving van de statuten, het huishoudelijk reglement, de voorschriften van de KNVB, KNHB en KNCB en andere reglementen en bepalingen van officiële instanties. De voorzitter leidt de algemene ledenvergadering (ALV) en de periodieke bestuursvergaderingen. Hij is verantwoordelijk voor een gedegen organisatiestructuur en de aansturing van de diverse afdelingsbesturen. In samenspraak met de overige bestuursleden, afdelingsbesturen en commissies bepaalt hij het verenigingsbeleid. Hiervoor laat hij zich periodiek informeren door de afdelingsbesturen. De voorzitter is de officiële woordvoerder van de vereniging en de contactpersoon voor gemeentelijke instanties. Samen met de secretaris is hij verantwoordelijk voor het vertalen van bestuurlijke informatie naar verenigingsnieuws.

SECRETARIS (Marieke Hommels)

De secretaris verzorgt de agenda en vergaderstukken voor de algemene ledenvergadering en periodieke bestuursvergaderingen. Hij ondertekent, verzendt en bewaart een afschrift van stukken namens het bestuur. Tijdens de algemene ledenvergadering (ALV) brengt hij verslag uit over het afgelopen verenigingsjaar. Daarnaast is hij op de hoogte van de voorschriften van de KNVB, de gemeentelijke verordeningen en andere bepalingen. Tevens onderhoudt hij de contacten met de bonden, gemeentelijke en andere overheidsinstanties. De secretaris fungeert ook als postadres van de vereniging. Hij verspreidt de verenigingspost naar de personen en/of organen voor welke deze bestemd is. Hij behandelt ingekomen stukken, voert de dagelijkse correspondentie van de vereniging en deelt bestuurlijke informatie via het verenigingsnieuws.

PENNINGMEESTER (Pien Verweij-van der Vegt)

De penningmeester voert de administratie en beheert de financiële middelen van de vereniging. Tot haar taken behoren het innen van de contributies en de overige inkomsten, alsmede de verantwoording van financiële reserves. Tijdens de ALV brengt zij verslag uit over het beheer van de financiën en presenteert zij het begrotingsvoorstel voor het komende verenigingsjaar. Indien gewenst geeft zij de kascommissie inzage in alle bescheiden en middelen. De penningmeester is belast (via meerdere leden van de ledenadministratie) met de volledige ledenadministratie van de vereniging.

Voorzitters afdelingsbesturen

Frits Broers- voetbalafdeling
Zilla Kortleven - hockeyafdeling
Ewout Boendermaker - cricketafdeling


Nick Schavemaker Verenigingsmanager

Contactgegevens
verenigingsmanager@hbs-craeyenhout.nl

06-42749012

Het Dagelijks Bestuur wordt gevormd door de voorzitter en een tweede bestuurslid, afhankelijk van welk vraagstuk speelt. De voorzitter en secretaris zijn aanspreekbaar op algemene zaken aangaande de voetbalafdeling en algemeen contactpunt voor de KNVB. De voorzitter en penningmeester zien op de financiën en begrotingszaken, zoals het verzorgen van de begrotingscyclus, salarisbetalingen, accorderen en aftekenen van rekeningen. 

De uitvoering van het voetbalbeleid is in handen van:

Presteren op topamateurniveau

 • - de hoofdtrainer HBS 1 en de trainer van HBS O23, in afstemming met de Technische Commissie/ Strategisch Management Team HBS 1 & HBS O23.

Jeugdspelers opleiden voor HBS-1

 • - het Hoofd Jeugdopleiding, en daaronder de Coördinator Onderbouw en de Coördinator Bovenbouw, in afstemming met de voorzitter Technische Commissie Jeugd voor het voetbaltechnische deel van het jeugdvoetbal (alle selecties).

Met plezier en beleving naar trainingen en wedstrijden komen

 • - de Seniorenelftalcommissie voor de seniorenelftallen vanaf HBS 2;
 • - de Jeugdcommissie voor het organisatorische en recreatieve deel van het jeugdvoetbal.

De genoemde commissies zijn overeenkomstig de statuten verantwoording verschuldigd aan het Voetbalbestuur.

Het Voetbalbestuur vergadert één keer per zes weken. Daarnaast vindt er overleg plaats met het Cricketbestuur en het Hockeybestuur, met de Sponsorcommissie, de Vrienden van HBS 1 en met het Algemeen Bestuur. Initiatieven tot overleg kunnen worden genomen door alle genoemde partijen. 

De ambities van de voetbalafdeling zijn na raadpleging van de leden in mei 2019 vastgesteld in het ‘Beleidsplan HBS Voetbal 2019-2023’ 

Wat doet het hockeybestuur?

Het dagelijks bestuur vergadert één keer per maand. De voorzitters van de hockeycommissies (Jeugd en/of, TC en/of  senioren) vergaderen in voorkomend geval mee. Daarnaast vindt er op gezette tijden overleg plaats met het Cricketbestuur en het Voetbalbestuur, met de Sponsorcommissie en met het Algemeen Bestuur. Initiatieven tot overleg kunnen worden genomen door alle genoemde partijen. De uitwerking van het beleid en de organisatie van het hockey gedelegeerd aan de verantwoordelijke commissies.   

Taakverdeling binnen het bestuur

Voorzitter (Marjolein Landheer)

 • Lid Algemeen Bestuur
 • Algemene zaken
 • Perscontacten
 • Financieel beleid (kort en lang)  in overleg met AB 
 • Contact Jeugdcommissie/TC/Senioren
 • Craeyenhout 1 
 • Contactpersoon Free Kick Sport.

 

Vicevoorzitter (Eline Goderie)

 • Achtervang voor voorzitter Craeyenhout
 • Opzet en actualisatie organisatieplan Craeyenhout
 • Zojeco evaluatie en beleid
 • Opleiding Jeugdcoaches
 • Vertrouwenspersoon
 • Projecten, waar onder kampen
 • Aanspreekpunt feestcommissie.

 

Secretaris (Marlinda Dressen-Rog)

 • Vergaderingen Hockeybestuur (plannen, agenda,  notulen, bewaken en coördineren opvolging actiepunten, opstellen en actualiseren lange termijn agenda)
 • KNHB.
  • Postbus KNHB en District ZH
  • Tuchtzaken KNHB
  • Aanmeldingen: aannames/afwijzingen
  • Nieuwe leden aanmelden in Lisa
 • Aanspreekpunt wedstrijdsecretaris en scheidsrechterscommissie
 • Aanspreekpunt communicatiecommissie.

 

Penningmeester (Milan Duschka)

 • Begroting (opmaken, bewaken realisatie ten opzichte van de Begroting)
 • Contact sponsorcommissie
 • Contributie 
 • Trainerscontracten
  • opmaken, versturen en inzamelen trainerscontracten inclusief benodigde handtekeningen en contactpersoon voor trainers met betrekking tot salarisbetalingen
 • Accorderen en aftekenen rekeningen
 • Contacten, rappelleren en accordering krijgen van Penningmeester Algemeen Bestuur met betrekking tot allerlei financiële zaken
 • Medecontrole inkomsten en uitgaven Vrienden van dames 1 en kosten selectie
 • Aanspreekpunt materiaalcommissie.

Wat doet het Cricket bestuur?

Niks geen herfst voor het cricketbestuur!

Een sterk uitgebreid bestuur heeft de draad opgepakt op weg naar het komend seizoen en de toekomst. Wij zijn dan ook voornemens om jullie regelmatig op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen.

Planning bestuur
Er wordt op dit moment onder andere gebouwd aan:
een beleidsplan voor de jeugd;
een helder en uitdagend opleidingsprogramma voor alle jeugdleden;
Het 1e elftal en de selectie- onder leiding van het nieuwe begeleidingsteam (Rogier Schildkamp, Sjoerd Weurman en Rasoul Abed) hebben de eerste stappen naar het nieuwe seizoen gemaakt. Hoe mooi en goed is het dat ons vlaggenschip het voortouw neemt en op weg gaat. Op korte termijn wordt in overleg met de spelers van het 2e en 3e de juist stappen gezet naar de zomer;
een bijzonder zomercricket evenement.

Landelijk beleid
De agenda van het bestuur blijft goed gevuld, want ook op landelijk niveau staat cricket niet stil en worden er plannen gemaakt om Cricket NL gezond naar de toekomst te brengen. 

‘Met HBS presteren op topamateurniveau’                                                                                    foto: AD

De Technische Commissie/SMT HBS 1 en HBS O23 is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van deze twee selectieteams. We noemen onszelf ook wel Selectie Management Team. Dat heeft een goede reden, omdat we ons met meer onderwerpen bezighouden dan alleen technische zaken. Zo praten we ook met selectiespelers over zaken die niet rechtstreeks met voetbal te maken hebben. We besteden veel aandacht aan de nauwe relatie tussen HBS O23 en HBS 1 en aan de doorstroming van HBS-jeugd naar de selectieteams. We houden samen met de Senioren Elftallencommissie de vinger aan de pols voor de zaken rondom HBS 2 om ook zo talentvolle spelers in het vizier te houden. Verder zijn we verantwoordelijk voor het aantrekken van bijzondere spelers van buiten, de bezetting van de technische en medische staf, de bewaking van uitgaven en inkomsten en de werving van geoormerkte gelden.

Uiteraard werken we intensief samen met heel veel enthousiaste mensen binnen de vereniging, in de eerste plaats natuurlijk met de technische en medische staf en met de teammanagers. We rapporteren rechtstreeks aan het Voetbalbestuur en trekken samen op met de Technische Commissie Jeugd, de Maatschappelijke Commissie, de Vrienden van HBS 1 en met alle andere geledingen binnen onze multisportvereniging.

Alle leden van onze commissie voelen zich thuis in het sportieve klimaat bij HBS waar plezier, presteren en beleving hand in hand gaan. Ook hebben we stevige ambities, zoals dat nu eenmaal bij HBS’ers hoort. Zo zullen we alles doen wat in ons vermogen ligt om HBS 1 terug te brengen naar de Derde Divisie, met een stabiele positie in het linkerrijtje voor ogen. Dat willen we bereiken met enthousiaste, doelgerichte en betrokken selectieteams die een sterke band hebben met alle supporters. Om dat mogelijk te maken, moet het merendeel van de spelers van HBS 1 uit onze eigen jeugdopleiding komen en moeten spelers van buiten bij de club passen.

HBS Clubhuiscommissie

 

Op de ALV van 19 juni is de nieuwe clubhuiscommissie geïnstalleerd. De commissie is gevraagd een programma van eisen op te stellen voor vernieuwing van het clubhuis.

Het bestaande clubhuis dateert uit 1968 en is sterk gedateerd. HBS Craeyenhout is de afgelopen 55 jaar enorm gegroeid, het gebouw wordt veel intensiever gebruikt dan vroeger, de installaties zijn hopeloos verouderd en ook de onderhoudskosten liggen veel hoger dan verantwoord. De nieuwe clubhuiscommissie gaat onderzoeken op welke manier een nieuw of vernieuwd clubhuis voor al deze problemen een duurzame oplossing kan bieden.

Alle opties open
De commissie houdt alle opties open: van verbouw, renovatie tot herbouw of nieuwbouw, al dan niet op dezelfde plek. In het komende halfjaar overlegt de commissie intensief met alle geledingen en met alle leden van HBS Craeyenhout om te horen welke wensen er leven als het gaat om het clubhuis.

Contact
De clubhuiscommissie is bereikbaar via clubhuiscommissie@hbs-craeyenhout.nl, maar iedereen kan natuurlijk altijd een commissielid persoonlijk benaderen.

 

Wat is Bowls?

Bowls is een sport die tactiek, techniek en inzicht combineert. Het is een leuke manier om in beweging te zijn. Veel snelheid en kracht heb je niet nodig. Dat maakt de sport uitstekend geschikt voor alle denkbare doelgroepen. Ook als je al wat ouder bent, is de sport vaak nog heel geschikt. De bowlssport verbindt vele generaties.

 

Het spel

Bowls speel je met bowlsballen. De bedoeling is dat je jouw ballen dichter bij de jack, het doelballetje, gooit dan de tegenstander. Elke eigen bal die dichter bij de jack ligt, is een punt waard. 
Een bowlswedstrijd bestaat uit een van tevoren bepaald aantal 'ends' waarin elke speler al zijn ballen speelt. Wie aan het eind van de wedstrijd de meeste ends heeft gewonnen, heeft de match gewonnen.

 

Bowlsballen

Bowls wordt gespeeld met ballen die voorzien zijn van een zogenoemde bi-as. Het loopvlak is aan één zijde iets afgevlakt, zodat het gewicht van de bal een beetje uit het midden ligt en de bal, wanneer die gerold wordt, een gekromde route naar het doel aflegt. Bowlsballen, die vroeger altijd zwart waren maar inmiddels ook uit andere kleuren bestaan, worden tegenwoordig van een composietmateriaal gemaakt. In het verleden was dat hout en daarom worden de bowlsballen nog steeds 'woods' genoemd.

Wat doet de sponsorcommissie?

De sponsorcommissie van HBS Craeyenhout houdt zich bezig met alle commerciële activiteiten om extra fondsen te werven voor de vereniging, in aanvulling op de inkomsten uit contributies en barexploitatie. Het doel is zo veel mogelijk geld op te halen voor de sponsoring van de vereniging, van de afdelingen en van de selectieteams, rekening houdend met de voorwaarden voor het sponsorbeleid van de vereniging.

Onder supervisie van het Algemeen Bestuur is de commissie verantwoordelijk voor de coördinatie van alle financieel-commerciële contracten, in de breedste zin van het woord, die door of namens de vereniging worden afgesloten. Dat geldt ook voor eventuele evenementen waarvoor door of namens de vereniging sponsorgelden worden opgehaald. In meer algemene zin houdt de commissie toezicht op de werving van nieuwe sponsors en het relatiebeheer van bestaande sponsors.

Als onderbouwing voor het te voeren sponsorbeleid stelt de commissie jaarlijks twee documenten op: een overzicht van het voorbije jaar en een overzicht van de geschatte inkomsten voor het komende jaar. Het AB verwerkt deze overzichten in de verenigingsbegroting op de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering in juni.

Het doel van de HBS BusinessClub, kortweg de BC, is tweeërlei. Ten eerste het versterken van het netwerk van zakelijke contacten binnen de club, ten tweede het mogelijk maken van extra activiteiten binnen HBS dankzij de financiële bijdrage van de BC-leden. Het lidmaatschap van de BC staat open voor iedereen die een zakelijke instelling combineert met een warm hart voor HBS. Er komt natuurlijk ook wat voor terug, zoals de kans om met gelijkgestemden over van alles van gedachten te wisselen, de deelname aan speciale netwerkbijeenkomsten en evenementen en zelfs doen verhalen de ronde dat leden hun omzet hebben zien stijgen.


Secretariaat HBS BC
Daal en Bergselaan 1B
2565 AB Den Haag

Wat doet de leden ledenadministratie?

 

De ledenadministratie houdt zich bezig met de volgende taken:

 

1               Aannamebeleid

2               Wijzigen en beheer ledengegevens

3               Contributiebeleid

4               Facturatie contributie

5               Opzeggen lidmaatschap

 

Voor meer informatie lees meer op de pagina Lid worden

Wat doet de jeugdcommissie voetbal?

 

Selectie en beleid

De jeugdcommissie adviseert en ondersteunt het algemeen bestuur bij het opstellen van het jeugdbeleidsplan en voert dit beleid uit. Het spel- en sportplezier van onze jeugdleden staat daarbij voorop. Wij hopen dat zij met plezier naar de training en wedstrijden komen. Daarnaast is het ons streven de selectie elftallen op het hoogst mogelijke niveau te laten spelen. De selectie van spelers voor de hoogste jeugdelftallen gebeurt op advies van de trainers. Voor de indeling van de niet-selectie elftallen is de jeugdcommissie verantwoordelijk.

 

Training en Wedstrijden

Naast de elftalindeling zorgt de jeugdcommissie ook voor de indeling van de trainers. En ook de zorg voor het trainingsmateriaal behoort tot de taken van commissie. De wedstrijdsecretaris regelt de competitie-, beker-, en vriendschappelijke wedstrijden. Ook dienen er voor de elftallen vanaf de D klasse, scheidrechters geregeld te worden.

 

En nog meer

Activiteiten zoals het Sinterklaasfeest en de toernooien worden eveneens door de jeugdcommissie geregeld.

 

Afspraken en contact

De jeugdcommissie zorgt ervoor dat gemaakte afspraken tussen bestuur, trainers, leiders, ouders en spelers worden nagekomen. Indien nodig zal er dan ook een ouderavond of vergadering met de jeugdleiders georganiseerd worden.

Ouders en/of jeugdleden kunnen met hun vragen bij de commissie terecht. Elke jeugdklasse heeft zijn eigen secretaris. Hieronder zie je bij welke secretaris je je vraag kunt stellen. Je kunt de jeugdcommissie leden aanspreken op de club, hen bellen of een e-mail sturen. 

 

Het voetbalbestuur wil de commissie topvoetbal heel hartelijk bedanken voor het door hen overlegde rapport waarin zij hun visie ten aanzien van de toekomst met betrekking tot het compenseren van spelers bij HBS 1.

Wat doet de Technische commissie jeugdvoetbal?

De Technische Commissie (TC) zorgt ervoor dat alle jeugdvoetballeden van HBS kunnen trainen en/of spelen op zijn gewenste niveau en onder de meest optimale omstandigheden. Om dit te kunnen verwezenlijken houdt zij voortdurend contact met de leden, vrijwilligers, diverse andere commissies en het voetbalbestuur.

 

Taken Technische commissie jeugdvoetbal

De taken van de technische commissie jeugd zijn: 
 • Schrijven technisch jeugdbeleidsplan;
 • De uitvoering van het technisch beleid;
 • Aanstellen en aansturen van de jeugdselectietrainers;
 • Afstemming en onderlinge samenhang van het trainerskorps verbeteren;
 • Prestaties per team en individu verbeteren via de trainers;
 • Het ontwikkelen van een beoordelingsformulier;
 • De technische afstemming per leeftijdsgroep uitwerken;
 • Optreden als contactpersoon voor Mondriaan stageplaatsen;
 • Optreden als contactpersoon voor het netwerk jeugdvoetbal Haaglanden;
 • Optreden als contactpersoon voor de KNVB (Jeugd Plan Nederland)
 
Technisch- jeugdbeleidsplan
HBS hecht grote waarde aan de ontwikkeling van zijn jeugd. Tal van vrijwilligers zorgen er met veel inzet en enthousiasme al vele jaren voor dat alle jeugdleden wekelijks kunnen trainen en spelen. Een technisch-jeugdbeleidsplan is een belangrijke aanvulling en een stevige basis voor verdere ontwikkeling van de club.
Een technisch-jeugdbeleidsplan moet voldoen aan twee hoofddoelstellingen:                                       
 • Het jeugdbeleid is toekomstvast. Onder toekomstvast wordt hierbij verstaan: het beleid is zodanig van opzet dat het vooral invulling geeft aan de voor langere tijd geldende uitgangspunten en hoofdlijnen, dat het met beperkte inspanning periodiek kan worden geactualiseerd en dat het ruimte laat voor een zekere vrijheid van handelen bij de uitvoering.
 • Het jeugdbeleid omvat zowel recreatief-, als prestatiegericht jeugdvoetbal. Uitgangspunt is dat voetbalplezier voorop staat. Daarnaast dient het prestatiegerichte deel van het jeugdbeleid actief bij te dragen aan de verenigingsambitie om van het eerste seniorenteam een stabiele hoofdklasser te maken met een belangrijk aandeel voor spelers uit eigen opleiding.
Goed beleid geeft invulling aan de gestelde doelen en houdt daarbij rekening met eisen en wensen. Uiteraard houdt het beleid rekening met de eisen, kaders en richtlijnen die vanuit de KNVB worden gegeven ten aanzien van jeugdvoetbal in verenigingsverband. Verder wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met wensen en verwachtingen van jeugdspelers, leiders, ouders/verzorgers en bestuur. Dit wordt blijvend geborgd door actieve communicatie met betrokkenen over de uitvoeringspraktijk en voor het bewaken van signalen van binnen en van buiten de vereniging.
 
Pijlers jeugdbeleid
Het jeugdbeleid van HBS is gebaseerd op drie pijlers:
 • Kwaliteit: een goed functionerend kader leidt ertoe dat met relatief beperkte inspanning goede resultaten worden behaald. Dit draagt bij aan een positieve ervaring bij betrokkenen.
 • Plezier: HBS is een amateurvereniging die grotendeels 'draait' op vrijwilligers. Daarom is het belangrijk dat alle betrokkenen, spelers en niet-spelers, op plezierige wijze met het jeugdvoetbal binnen de club bezig zijn.
 • Prestatie: hier komen de hoogste sportieve ambities van de vereniging samen met de kwaliteiten van onze jeugdige talenten.

Maatschappelijke commissie

Om topsport op amateurniveau te bedrijven, moeten selectiespelers veel trainen en zijn zij vaak de hele zaterdag en/of zondag onderweg voor het spelen van wedstrijden. Het doel van de maatschappelijke commissie (MC) is om de spelers van onze vlaggenschepen (HBS 1 voetbal, hockey en cricket) maatschappelijk te faciliteren, juist omdat zij daar zelf weinig tijd voor hebben. Bij veel andere verenigingen krijgen spelers een vast salaris of een andere vorm van financiële compensatie. Bij HBS Craeyenhout doen wij dat anders. We willen dat onze selectiespelers zich maatschappelijk ontwikkelen en de MC faciliteert dat door het aanbieden van stageplekken, het begeleiden naar een baan, zakelijk advies, studieadvies, studiebegeleiding, advies op juridisch en financieel gebied (bijvoorbeeld hypotheken en verzekeringen) en overige zaken. De MC bestaat uit een groep HBS’ers die samen een groot netwerk zowel binnen als buiten de vereniging hebben.

Wat doet het wedstrijdsecretariaat?

Het wedstrijdsecretariaat is verantwoordelijk voor alle administratieve taken rondom de wedstrijden. Het coördineert de indeling van de elftallen en schrijft de elftallen tijdig in bij de KNVB. Daarnaast verzorgt het de interne en externe publicatie van de door de KNVB vastgestelde wedstrijden. Het voert de besluiten van de KNVB uit en is verantwoordelijk voor de correspondentie rondom de competitiewedstrijden. Daartoe behoort ondermeer de controle en het tijdig verzenden van de ingeleverde wedstrijdfomulieren en de eventueel bij te voegen strafrapporten. 

 

Planning & indeling

Het secretariaat draagt tevens zorg voor de planning van alle wedstrijden en toernooien. Ook is het verantwoordelijk voor de veldindeling en kleedkamerindeling van wedstrijden op eigen terrein. In overleg met de trainers stelt het secretariaat het trainingschema samen en geeft het alle wedstrijd- en trainingsinformatie door aan de trainers en leiders. Het deelt informatie over afgelastingen met trainers, leiders, scheidsrechters en de tegenpartij in overleg en samenwerking met de consul. 

Het organiseert oefenwedstrijden en treedt coördinerend op bij toernooien. Onderhoudt de contacten met de wedstrijdsecretarissen van de junioren / pupillen en de damesafdeling. Ziet toe op de verplichtingen van de vereniging inzake strafzaken. 

Wat doet de scheidsrechterscommissie voetbal?

De scheidsrechterscommissie bestaat uit de beide scheidsrechtercoördinatoren Martijn Hendriks (senioren) en Carli van Booma (jeugd). De taken van de commissie zijn:

 • opstellen en (laten) uitvoeren van het arbitragebeleidsplan;
 • scheidsrechters toedelen aan wedstrijden;
 • beoordelen, begeleiden en coachen van scheidsrechters;
 • bieden van opleiding en scholing;
 • werven van nieuwe scheidsrechters;
 • organisatie van activiteiten gericht op verhogen van de spelregelkennis.

De commissie is nog op zoek naar een of meer scheidsrechtersbegeleiders en/of scheidsrechterscoaches.

Wat is het HBS Zomerkamp?
Al bijna 70 jaar organiseert HBS voor al haar jeugdleden, in de eerste week van de zomervakantie, een inmiddels legendarisch zomerkamp. Met ongeveer 120 deelnemers, variërend van de F-klasse tot en met de A-klasse gaan de kinderen een week op kamp in de Achterhoek. 
Naast de deelnemers gaan er natuurlijk ook leiders mee op het kamp, afhankelijk van het aantal deelnemers meestal een stuk of vijfendertig. Al deze leiders zijn lid van HBS en zijn ook zelf als deelnemer mee geweest.
 
Lees hier meer over voetbalkampen.

Wat doet de materiaalcommissie?

De materiaalcommissie van de voetbalafdeling is verantwoordelijk voor het beheer, de aanschaf en de opslag van materialen die aan de trainers en coaches van HBS Craeyenhout beschikbaar worden gesteld. Denk hierbij aan ballen, pionnen en goaltjes.

Alle door de materiaalcommissie beschikbaar gestelde materialen blijven in het bezit van HBS Craeyenhout.

Wat doet de senioren elftal commissie?

De senioren elftal commissie is verantwoordelijk voor de senioren teams 4 tm 13 van de voetbalafdeling van HBS.

Een aantal van de taken die onder de senioren elftal commissie vallen zijn:

 • Eerste aanspreekpunt voor betreffende seniorenteams en spelers;
 • Indeling teams;
 • Indeling velden en kleedkamers;
 • Overgang niet selectie spelers van jeugd naar senioren;
 • Tuchtzaken KNVB;
 • Overschrijving spelers.

 

Vrienden van HBS 1

 

Vrienden van de HBS selectie, waarom hebben we die nodig? HBS streeft er naar een gezellige familieclub te zijn, maar tegelijkertijd ook op het hoogste amateurniveau wil voetballen. Dat geldt met name voor het vlaggenschip van onze selectieteams.

 

Onder de selectie van HBS verstaan wij de ongeveer 26 spelers die samen het 1e vormen. Omdat er gedurende het seizoen vaak een beroep gedaan wordt op de spelers van het team en er veel gezamenlijk getraind wordt beschouwen wij dit als een geheel. Omdat het voor onze jongere jeugd en lagere teams aantrekkelijk en leerzaam is als de selectie van HBS 1 en 2 op een hoog niveau presteren heeft onze vereniging een beleid waarbij wij trachten alle jeugd minstens twee keer per week te laten trainen door gediplomeerde en betaalde trainers. Een groot deel van onze voetbalbegroting wordt daarvoor gebruikt. De voetbalbegroting voorziet in combinatie met onze hoofdsponsor voorts in de kosten voor sportkleding en voetbalschoenen voor de selectiespelers.

 

Om onze selectiespelers te behouden, zonder ze te betalen, want dat is iets wat HBS absoluut niet wil, moeten we wel andere faciliteiten bedenken om onze selectiespelers te stimuleren en te behouden.
Wij hebben in onze vereniging gelukkig leden die bereid zijn om deze jongens kosteloos te helpen bij studie- en loopbaanbegeleiding, medische verzorging of hersteltherapie, financieel advies of huisvestingproblemen. Dat is allemaal belangeloze inzet van onze eigen leden.

 

Lees meer op Vrienden van HBS 1

Wat doet de jeugdcommissie hockey?

De Jeugdcommissie vergadert één keer per maand. Er vindt tevens overleg plaats met de Verenigingsmanager, en met de Jeugdcommissies van de cricket- en voetbalafdeling. Er vindt regelmatig overleg plaats tussen de TC en de jeugdcommissie.

 • Wedstrijden
  • verantwoordelijk voor het reguliere competitiehockey van de jeugdafdeling
  • deelname jeugdteams aan toernooien
 • Organisatie
  • veld speelklaar maken
  • ontvangst tegenstander
  • organisatie en invulling teammanagers (ouders)
  • organisatie en invulling jeugdcoaches (Craeyenhout-speelsters)
  • contacten met KNHB en andere hockeyverenigingen
 • Communicatie
  • actualiseren website jeugdhockey
  • organisatie teammanagers/jeugdcoaches/ouders/ tainers en coachesbijeenkomsten
  • onderhouden contacten jeugdcoaches, teammanagers en trainers
  • terugkoppelen ervaringen uit de teams en langs de lijn met de TC
 • Activiteiten
  • Craeyenhout jeugdtoernooi/ Gouden Ei samen met voetbalafdeling
  • Familietoernooi
  • jaarafsluiting voor vrijwilligers
  • medeverantwoordelijk voor het Herfstkamp.
 • Financiën
  • opstellen begroting van evenement en toernooien
 • Overig
  • is op de hoogte van alles wat zich afspeelt binnen het jeugdhockey
  • adviseert over de aanstelling van jeugdselectietrainers
  • huldigen kampioenen
  • kwaliteit: door middel van instructiebijeenkomsten/trainingen/cursussen de kwaliteit van de jeugdbegeleiding verhogen.


Lijncoordinatoren A-F, Benja’s en Zojeco

 • Eerste aanspreekpunt voor ouders en teammanagers
 • Organisatorisch verantwoordelijk voor alle teams binnen hun leeftijdscategorie
 • Verantwoordelijk voor de indeling van breedte teams binnen hun leeftijdscategorie
 • Verantwoordelijk voor begeleiding van breedte teams binnen hun leeftijdscategorie
 • Verzorgen teamouder bijeenkomsten Benja’s en F t/m A binnen hun leeftijdscategorie
 • organiseren spelregelavond

Senioren Hockey

Wat doet de technische commissie hockey (TC) veld en zaal?

De TC bepaalt het hockeytechnisch beleid voor alle jeugdteams en Dames 1 van Craeyenhout en houdt toezicht op de uitvoering daarvan. Dit doet zij voor zowel het veld- als het zaalhockey. Het technisch beleid kent onderscheid tussen tophockey en breedtehockey. De TC stelt de trainers en coaches aan voor de teams, alsmede de lijntrainers en is eindverantwoordelijk voor de indeling van de teams (selectie) en de trainingsschema’s. De TC initieert zowel de lijnbijeenkomsten (overleg voor de trainers en coaches per lijn onder leiding van de lijntrainer) als de tophockeybijeenkomsten (overleg voor de trainers en coaches van de selectie- en evt. belofte-elftallen) om de zes weken. De dagelijkse uitvoering van het hockeybeleid is in handen van:
•    de professionele trainers voor de selectieteams;
•    de (semi-)professionele-, en amateurtrainers voor de opleidings- en breedteteams.

 

De taken van de voorzitter zijn:

 • Hockeyvisie/technisch beleid/jaarplan uitzetten en bewaken (technische en tactische doelstellingen, wissel- en invalbeleid);
 • Contact met DB en adviseren over beleid op hockeytechnisch gebied;
 • Contact met Jeugdcommissie;
 • Contact met Seniorencommissie;
 • Contact met KNHB over technische zaken, competitie-indeling, reglementen, dispensatiespelers;
 • Contact met andere clubs op hockeytechnisch gebied;
 • Aanstellen lijntrainers;
 • Aanstellen, opleiden, faciliteren, ondersteunen, monitoren en evalueren van tophockeytrainers en coaches in overleg met coördinatoren tophockey;
 • Aanstellen, opleiden, faciliteren, ondersteunen, monitoren en evalueren breedtetrainers en coaches in overleg met coördinatoren breedtehockey;
 • Organiseren lijnbijeenkomsten o.l.v. lijntrainers;
 • Organiseren tophockeybijeenkomsten;
 • Indeling (selectie)-teams in overleg met betrokken trainers, coaches, tophockeycoördinatoren en selectiecommissie;
 • Voortgang teams in de competitie in de gaten houden;
 • Via de lijntrainers adviseren, begeleiden en sturen van coaches en trainers;
 • Hockey Academy spelervolgsysteem;
 • Kennismaking nieuwe (jeugd-) selectiespelers.

 

 

Wat doet het wedstrijdsecretariaat?

Het wedstrijdsecretariaat is verantwoordelijk voor alle administratieve taken rondom de wedstrijden. Het coördineert de indeling van de elftallen en schrijft de elftallen tijdig in bij de KNVB. Daarnaast verzorgt het de interne en externe publicatie van de door de KNVB vastgestelde wedstrijden. Het voert de besluiten van de KNVB uit en is verantwoordelijk voor de correspondentie rondom de competitiewedstrijden. Daartoe behoort ondermeer de controle en het tijdig verzenden van de ingeleverde wedstrijdfomulieren en de eventueel bij te voegen strafrapporten. 

Planning & indeling

Het secretariaat draagt tevens zorg voor de planning van alle wedstrijden en toernooien. Ook is het verantwoordelijk voor de veldindeling en kleedkamerindeling van wedstrijden op eigen terrein. In overleg met de trainers stelt het secretariaat het trainingschema samen en geeft het alle wedstrijd- en trainingsinformatie door aan de trainers en leiders. Het deelt informatie over afgelastingen met trainers, leiders, scheidsrechters en de tegenpartij in overleg en samenwerking met de consul. 

Het organiseert oefenwedstrijden en treedt coördinerend op bij toernooien. Onderhoudt de contacten met de wedstrijdsecretarissen van de junioren / pupillen en de damesafdeling. Ziet toe op de verplichtingen van de vereniging inzake strafzaken. 

Materiaalcommissie Hockey

Scheidsrechtercommissie Hockey

 

Hoe is de arbitrage geregeld bij Craeyenhout?

Elk lid vanaf 15 jaar en ouder dient in het bezit te zijn van een scheidsrechterskaart en elk lid vanaf de 2e-jaars Mo16 heeft  een fluitverplichting. In principe word je alleen, in een roulatiesysteem met je team, ingezet als je thuis speelt. Vanuit de scheidsrechterscommissie wordt zoveel mogelijk gezorgd voor begeleiding  van jeugd- of beginnende scheidsrechters door ervaren scheidsrechters.

Daarnaast zijn er altijd vrijwilligers nodig in de vorm van ouders die kunnen fluiten bij de wedstrijd van hun dochters. Dit is net zo essentieel als bardienst doen en wedstrijdvervoer naar uitwedstrijden verzorgen.

 

Opleiding clubscheidsrechter

Craeyenhout biedt ouders die willen fluiten de cursus clubscheidsrechter aan. Je ontvangt dan via de KNHB een inlogcode voor e-learning ter voorbereiding op het examen, dat meestal in oktober plaats vindt. De kosten voor deze e-learning zijn € 7,50. Deze kosten zijn voor rekening van Craeyenhout, maar bij niet opkomen voor het examen worden deze op de deelnemer verhaald.

Voor leden vanaf 15 jaar (op peildatum 1 oktober, 2e jaar Mo16) is het volgen van die cursus verplicht; de KNHB verlangt dat ieder lid ouder dan 15 jaar beschikt over een scheidsrechterskaart. Zonder kaart ben je officieel niet speelgerechtigd! Vanaf 2016 laten wij overigens alle Mo16-meisjes het examen afnemen.

 
Wie fluit wie?

De oudere jeugd fluit de jongere jeugd, e.e.a. afhankelijk van aanvangstijden en beschikbaarheid van de teams bij thuiswedstrijden. Dit betekent in principe:

 • Mo16-jeugd fluit de Mo12-3 en lager samen met een ouder;
 • Mo18-jeugd fluit Mo14-3 en lager met een ouder;
 • Zondags fluiten seniorenteams elkaar;
 • Er zijn vrijwilligers beschikbaar om ingezet te worden op zaterdag en zondag;
 • Ouders fluiten bij hun eigen dochter en regelen onderling als er iemand niet kan.

 

Hoe weet ik dat ik moet fluiten?

Zodra de wedstrijdindeling bekend is, worden de scheidsrechters ingedeeld. Iedereen krijgt hierover een e-mail, meestal de maandag voor de wedstrijd. De indeling van de scheidsrechters is ook op de site (zie wedstrijdschema) van de HBS Craeyenhout te vinden.

 

Voor  de leden: Wat gebeurt er als je als scheidsrechter niet komt opdagen?

Als een scheidsrechter niet komt opdagen meldt je dat bij de scheidsrechterscommissie. Er zal een passende sanctie worden opgelegd. Meestal betekent dat dat je de week erna opnieuw wordt aangewezen om te fluiten.

Kleding 
Voor aanvang (15 minuten) van de wedstrijd die je moet fluiten, dien je je te melden bij de coach van het thuisspelende team. Vergeet je fluit niet en draag sportschoenen. Verder draagt een scheidrechter een afwijkende kleur van de clubtenues van de speelsters. In het materiaalhok onder de tribune hangen oranje jasjes, die gebruikt kunnen worden door de scheidsrechters van dienst. 

De scheidsrechterscommissie

De scheidsrechterscommissie deelt de scheidsrechters in voor de veldcompetitie. Scheidsrechters die frequenter willen fluiten kunnen dit aangeven bij de commissie, dit geldt ook voor hen die interesse hebben om tot Bondsscheidsrechter of CS+ scheidsrechter opgeleid te worden.
 

De commissie deelt geen scheidsrechters in voor de wedstrijden van de Mo8-jeugd, de  Mo9–jeugd die in zestallen speelt, de zaalhockeycompetitie en bij oefen- en vriendschappelijke wedstrijden.

De commissie is verantwoordelijk voor het organiseren van de cursussen clubscheidsrechter. Tevens draagt de commissie zorg voor het vermelden van nieuwe of aangepaste regels op de website. Wij instrueren de scheidsrechters om problemen tijdens de wedstrijden te melden.

Wat is het Craeyenhout zomerkamp?

Iedere eerste week van de zomervakantie organiseert Craeyenhout HET zomerkamp voor alle jeugdleden van Craeyenhout. Zomerkamp 2017 vindt plaats van zaterdag 8 juli en zaterdag 15 juli zijn we weer terug. De Benja's en F-jes gaan op woensdag 12 juli met de bus weer naar huis.

Waar is het kamp dit jaar?

Dit jaar gaan we naar een kamphuis waar we exact 10 jaar geleden ook zijn geweest......Meer verklappen we nog niet

Inschrijvingen, plaatsen en wachtlijst

Dit jaar zullen we van tevoren op deze site en op de facebook-pagina  aangeven wanneer de inschrijving start, zodat iedereen er op tijd bij kan zijn.
LET OP!! Als je je hebt ingeschreven, wil dat nog niet zeggen dat je ook mee kan. We proberen zo spoedig mogelijk nadat de inschijving is gesloten om de kinderen die mee kunnen een bevestiging te sturen. Loting vindt plaats naar rato

 

Wat zijn de kosten?

De kampprijs bedraagt voor de Benja's en de F-jes  € 160,- euro en voor de overige deelnemers € 210,- euro (Prijzen 2016).

Wat doet de terrein en opstal commissie?

 

De terrein en opstal commissie zorgt er voor dat de velden, de tribunes en het de rest van het terrein van sportpark Craeyenhout in een zo goed mogelijke conditie verkeerd.

 

Zij begeleiden de bouw van nieuwe velden, kleedkamers, opslagruimten en aanpassingen aan het clubhuis. Tevens verzorgen zij het onderhoud en de renovatie van velden, kleedkamers en opslagruimten op het terrein van ons sportpark. 

Wat doet de exploitatiecommissie?

 

De exploitatiecommissie beheert en exploiteert het clubhuis van de vereniging. Zij begeleidt de barvrijwilligers bij het uitvoeren van hun taken.

 

Andere taken van de commissie zijn:

 • het vaststellen van het assortiment drank en voedingsmiddelen;
 • het vaststellen van de tarieven voor drank en voeding;
 • het hanteren van de openings- en sluitingstijden;
 • het bijdragen aan een goed verloop van diverse activiteiten die in het clubhuis plaatsvinden;
 • het regelen van voldoende gekwalificeerde vrijwilligers voor de bardiensten;
 • het toezicht op het inachtnemen van de drank- en horecawet;
 • het toezicht op het naleven van de hygiënecode. 

Wat doet de communicatie commissie?

De communicatie commissie is verantwoordelijk voor de interne en externe communicatie van de vereniging.

 

Website:

De nieuwe website van HBS Craeyenhout is het vertrekpunt voor alle communicatie van en naar onze vereniging.

Voor wat betreft de website vallen de volgende taken onder de verantwoordelijkheid van de communicatie commissie:

 • Zorg dragen en samenstellen van een zowel inhoudelijk als uiterlijk kwalitatief goede website
 • Beheren content
 • Stimuleren besturen, commissies en leden tot het aanleveren input voor de diverse pagina’s.
 • De technische verwerking en realisering.

 

Narrowcasting:

Met behulp van verschillende schermen in het clubhuis kan informatie worden gecommuniceerd mbt onder andere wedstrijduitslagen, veldbezetting en sponsoruitingen. De communicatie commissie is verantwoordelijke voor de technische verwerking van deze informatie.

 

HBS Social Club

Onze club beheert  drie officiële sociale accounts op Facebook, Twitter en Instagram.

De input hiervoor wordt beheerd door leden van de “HBS Social club”. Zij zorgen wekelijks voor aanvoer van berichten die verenigingsbreed hun waarde kennen en de actualiteiten mbt de 3 hoofdafdelingen van onze club betreffen.

 

Overigen

Persberichten

Wat doet de normen- en waardencommissie?

De normen- en waardencommissie is een door het bestuur ingestelde adviescommissie die de vereniging ondersteunt bij het opzetten, uitvoeren en onderhouden van een normen- en waardenbeleid.

Lees hier meer over onze normen en waarden .

Wat doet de archiefcommissie?

De voornaamste taken van de archiefcommissie zijn:

 • het in stand houden van de kennis over de rijke historie van de vereniging
 • het beheer van het archief
 • het beschikbaar maken van het archief voor geïnteresseerden.

Craeyen magazine: overal en voor iedereen

Het Craeyen Magazine is het clubblad van onze vereniging en wordt gemaakt door een groep enthousiaste leden uit iedere afdeling van onze vereniging. De Craeyen is er voor alle leden en vertelt de bijzondere, mooie, leuke en grappige verhalen van onze club. De oplage uit zo’n 1500 stuks, die de hele wereld over gaan. Overal waar kraaien wonen ploft er één keer per kwartaal een Craeyen op de mat.  

 

Altijd ruimte voor mooie verhalen

Craeyen is een magazine voor en door de leden. Wij kunnen dan ook alle hulp gebruiken. Laat het ons weten als u een idee heeft of als u zelf een stukje wilt schrijven. Misschien kent u wel een beroemdheid die net als Mathijs van Nieuwkerk, Johan Derksen of Kees Jansma een  interview met de Craeyen wil. Mail uw ideeën, tips of suggesties naar: redactie@craeyen.nl .

 

Wat doet de Feestcommissie?

Een feestje of een thema-avond: bij HBS Craeyenhout hebben wij niet zo heel veel excuus nodig om wat te vieren!

De feestcommissie organiseert meerdere malen per jaar feesten en thema-avonden voor de senioren.

Feesten voor alle leeftijden:

De volgende feesten worden voor alle leden van de vereniging georganiseerd:

 • Thema feesten
 • The Dansants
 • Mosselavond
 • En meer... 

Alcohol-beleid HBS Craeyenhout

 • Bij aankoop van alcohol tot 20 jaar (en op verzoek) altijd legitimeren.
 • Geen legitimatie = geen alcohol.
 • Bij grotere groepen jongeren dient iedereen zich te legitimeren.
 • HBS-Craeyenhout bepaalt het alcohol-beleid, niet de ouders.

 

Bedenk dat je de club benadeelt wanneer je toch stiekem drinkt. De boete bedraagt namelijk €1.360,- !

Winnaars stableford Sandra Poederbach en Johan DeWitt, strokeplay Roland en Marina v.d Meijd 2016

 

Wat doet de Golf Commissie?

De Golf Commissie van HBS Craeyenhout organiseert 5 keer per jaar een golftoernooi op golfclub Broekpolder in Vlaardingen. Hiervan gaat het 1 keer per jaar om een echte prijs te weten de eretitel van "HBS Club Kampioen".

Inmiddels strijden jaarlijks ruim 60 actieve leden om deze titel: jong en oud en van alle niveau's, iedereen is van harte welkom om deel te nemen! 

Heb jij ook zin om een keer mee te doen? Neem dan contact op met 1 van de leden van de Golf commissie hieronder. 

Wat doet de terrein en opstal commissie?

 

De terrein en opstal commissie zorgt er voor dat de velden, de tribunes en het de rest van het terrein van sportpark Craeyenhout in een zo goed mogelijke conditie verkeerd.

 

Zij begeleiden de bouw van nieuwe velden, kleedkamers, opslagruimten en aanpassingen aan het clubhuis. Tevens verzorgen zij het onderhoud en de renovatie van velden, kleedkamers en opslagruimten op het terrein van ons sportpark. 

 • Technische Commissie/SMT HBS 1, HBS O23 (4 / 5)
 • Nick Schavemaker

  · acquisitie, evenementen, faciliteiten
 • Vacature

  · afgevaardigde maatschappelijke commissie
 • Andre van der Laan

  · algemene zaken, financiële zaken
 • Jan Glotzbach

  · spelersbegeleiding, scouting, trainersst
 • BusinessClub (2 / 3)
 • Irene Overhoff

  · voorzitter
 • Vacature

  · communicatie
 • Lid

  1 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Technische commissie Jeugdvoetbal (5 / 5)
 • Vincent Schildkamp

  · Voorzitter Technische Commissie Jeugd
 • Stephan Vink

  · Hoofd Jeugd Opleiding
 • Ferry van Heusden

  · Coördinator Onderbouw
 • Coördinator Bovenbouw

  1 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Materiaalcommissie Voetbal (2 / 2)
 • Materiaal voetbal

  2 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Technische commissie Hockey (8 / 10)
 • Vacature

  · ABC breedte
 • Soet Huijbregts

  · Opleidingen, Hockeycafe
 • Rob Buursen

  · Voorzitter, Dames 1 en 2
 • Vacature

  ·
 • ABC Top

  1 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Administratie, teamindeling

  1 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • D+JJ

  2 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Technische Commissie jeugd

  1 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Contactpersoon Tophockey

  1 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Systeem informatie (0 / 1)
 • Vacature

  · Lid
 • Craeyen Magazine (7 / 7)
 • Jan Hillenius

  · Hoofdredactie
 • Dennis Jansen

  · Hoofdredactie
 • Gideon Van der Staaij

  · Redactie
 • Redactie

  3 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Eindredactie

  1 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Terrein en opstal (0 / 1)
 • Vacature

  · secretaris
 • Een steentje bijdragen? (0 / 35)
 • Vacature

  · Horecamanager
 • Vacature

  · Oranje Ambassadeur
 • Vacature

  · Vice-voorzitter
 • Vacature

  · Coördinator Senioren
 • Vacature

  · afgevaardigde maatschappelijke commissie
 • Vacature

  · voorzitter
 • Vacature

  · contactpersoon hockey
 • Vacature

  · HBS BusinessClub
 • Vacature

  · acquisitie
 • Vacature

  · communicatie
 • Vacature

  · Hoofd Ledenadministratie
 • Vacature

  · Afdeling voetbal
 • Vacature

  · lid
 • Vacature

  · Secretaris / Penningmeester.
 • Vacature

  · lid
 • Vacature

  · Lijncoördinator MO-10
 • Vacature

  · Lijncoördinator MO-09
 • Vacature

  · Trainingscoördinator
 • Vacature

  · Contactpersoon Tophockey
 • Vacature

  · Coach Dames 1 Veld
 • Vacature

  · Coach Dames 1 Zaal
 • Vacature

  · ABC breedte
 • Vacature

  ·
 • Vacature

  · Senioren incl. zaal
 • Vacature

  · Indeling zondag
 • Vacature

  · Communicatie
 • Vacature

  · voorzitter
 • Vacature

  · secretaris
 • Vacature

  · lid
 • Vacature

  · Hockey
 • Vacature

  · Keeper
 • Vacature

  · Spelend lid
 • Vacature

  · Keeperstrainer
 • Vacature

  · Lid
 • Vacature

  · secretaris