Organisatie & vrijwilligers (Voetbal)

Het Dagelijks Bestuur wordt gevormd door de voorzitter en een tweede bestuurslid, afhankelijk van welk vraagstuk speelt. De voorzitter en secretaris zijn aanspreekbaar op algemene zaken aangaande de voetbalafdeling en algemeen contactpunt voor de KNVB. De voorzitter en penningmeester zien op de financiën en begrotingszaken, zoals het verzorgen van de begrotingscyclus, salarisbetalingen, accorderen en aftekenen van rekeningen. 

De uitvoering van het voetbalbeleid is in handen van:

Presteren op topamateurniveau

 • - de hoofdtrainer HBS 1 en de trainer van HBS O23, in afstemming met de Technische Commissie/ Strategisch Management Team HBS 1 & HBS O23.

Jeugdspelers opleiden voor HBS-1

 • - het Hoofd Jeugdopleiding, en daaronder de Coördinator Onderbouw en de Coördinator Bovenbouw, in afstemming met de voorzitter Technische Commissie Jeugd voor het voetbaltechnische deel van het jeugdvoetbal (alle selecties).

Met plezier en beleving naar trainingen en wedstrijden komen

 • - de Seniorenelftalcommissie voor de seniorenelftallen vanaf HBS 2;
 • - de Jeugdcommissie voor het organisatorische en recreatieve deel van het jeugdvoetbal.

De genoemde commissies zijn overeenkomstig de statuten verantwoording verschuldigd aan het Voetbalbestuur.

Het Voetbalbestuur vergadert één keer per zes weken. Daarnaast vindt er overleg plaats met het Cricketbestuur en het Hockeybestuur, met de Sponsorcommissie, de Vrienden van HBS 1 en met het Algemeen Bestuur. Initiatieven tot overleg kunnen worden genomen door alle genoemde partijen. 

De ambities van de voetbalafdeling zijn na raadpleging van de leden in mei 2019 vastgesteld in het ‘Beleidsplan HBS Voetbal 2019-2023’ 

Wat doet de jeugdcommissie voetbal?

 

Selectie en beleid

De jeugdcommissie adviseert en ondersteunt het algemeen bestuur bij het opstellen van het jeugdbeleidsplan en voert dit beleid uit. Het spel- en sportplezier van onze jeugdleden staat daarbij voorop. Wij hopen dat zij met plezier naar de training en wedstrijden komen. Daarnaast is het ons streven de selectie elftallen op het hoogst mogelijke niveau te laten spelen. De selectie van spelers voor de hoogste jeugdelftallen gebeurt op advies van de trainers. Voor de indeling van de niet-selectie elftallen is de jeugdcommissie verantwoordelijk.

 

Training en Wedstrijden

Naast de elftalindeling zorgt de jeugdcommissie ook voor de indeling van de trainers. En ook de zorg voor het trainingsmateriaal behoort tot de taken van commissie. De wedstrijdsecretaris regelt de competitie-, beker-, en vriendschappelijke wedstrijden. Ook dienen er voor de elftallen vanaf de D klasse, scheidrechters geregeld te worden.

 

En nog meer

Activiteiten zoals het Sinterklaasfeest en de toernooien worden eveneens door de jeugdcommissie geregeld.

 

Afspraken en contact

De jeugdcommissie zorgt ervoor dat gemaakte afspraken tussen bestuur, trainers, leiders, ouders en spelers worden nagekomen. Indien nodig zal er dan ook een ouderavond of vergadering met de jeugdleiders georganiseerd worden.

Ouders en/of jeugdleden kunnen met hun vragen bij de commissie terecht. Elke jeugdklasse heeft zijn eigen secretaris. Hieronder zie je bij welke secretaris je je vraag kunt stellen. Je kunt de jeugdcommissie leden aanspreken op de club, hen bellen of een e-mail sturen. 

 

Wat doet de Technische commissie jeugdvoetbal?

De Technische Commissie (TC) zorgt ervoor dat alle jeugdvoetballeden van HBS kunnen trainen en/of spelen op zijn gewenste niveau en onder de meest optimale omstandigheden. Om dit te kunnen verwezenlijken houdt zij voortdurend contact met de leden, vrijwilligers, diverse andere commissies en het voetbalbestuur.

 

Taken Technische commissie jeugdvoetbal

De taken van de technische commissie jeugd zijn: 
 • Schrijven technisch jeugdbeleidsplan;
 • De uitvoering van het technisch beleid;
 • Aanstellen en aansturen van de jeugdselectietrainers;
 • Afstemming en onderlinge samenhang van het trainerskorps verbeteren;
 • Prestaties per team en individu verbeteren via de trainers;
 • Het ontwikkelen van een beoordelingsformulier;
 • De technische afstemming per leeftijdsgroep uitwerken;
 • Optreden als contactpersoon voor Mondriaan stageplaatsen;
 • Optreden als contactpersoon voor het netwerk jeugdvoetbal Haaglanden;
 • Optreden als contactpersoon voor de KNVB (Jeugd Plan Nederland)
 
Technisch- jeugdbeleidsplan
HBS hecht grote waarde aan de ontwikkeling van zijn jeugd. Tal van vrijwilligers zorgen er met veel inzet en enthousiasme al vele jaren voor dat alle jeugdleden wekelijks kunnen trainen en spelen. Een technisch-jeugdbeleidsplan is een belangrijke aanvulling en een stevige basis voor verdere ontwikkeling van de club.
Een technisch-jeugdbeleidsplan moet voldoen aan twee hoofddoelstellingen:                                       
 • Het jeugdbeleid is toekomstvast. Onder toekomstvast wordt hierbij verstaan: het beleid is zodanig van opzet dat het vooral invulling geeft aan de voor langere tijd geldende uitgangspunten en hoofdlijnen, dat het met beperkte inspanning periodiek kan worden geactualiseerd en dat het ruimte laat voor een zekere vrijheid van handelen bij de uitvoering.
 • Het jeugdbeleid omvat zowel recreatief-, als prestatiegericht jeugdvoetbal. Uitgangspunt is dat voetbalplezier voorop staat. Daarnaast dient het prestatiegerichte deel van het jeugdbeleid actief bij te dragen aan de verenigingsambitie om van het eerste seniorenteam een stabiele hoofdklasser te maken met een belangrijk aandeel voor spelers uit eigen opleiding.
Goed beleid geeft invulling aan de gestelde doelen en houdt daarbij rekening met eisen en wensen. Uiteraard houdt het beleid rekening met de eisen, kaders en richtlijnen die vanuit de KNVB worden gegeven ten aanzien van jeugdvoetbal in verenigingsverband. Verder wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met wensen en verwachtingen van jeugdspelers, leiders, ouders/verzorgers en bestuur. Dit wordt blijvend geborgd door actieve communicatie met betrokkenen over de uitvoeringspraktijk en voor het bewaken van signalen van binnen en van buiten de vereniging.
 
Pijlers jeugdbeleid
Het jeugdbeleid van HBS is gebaseerd op drie pijlers:
 • Kwaliteit: een goed functionerend kader leidt ertoe dat met relatief beperkte inspanning goede resultaten worden behaald. Dit draagt bij aan een positieve ervaring bij betrokkenen.
 • Plezier: HBS is een amateurvereniging die grotendeels 'draait' op vrijwilligers. Daarom is het belangrijk dat alle betrokkenen, spelers en niet-spelers, op plezierige wijze met het jeugdvoetbal binnen de club bezig zijn.
 • Prestatie: hier komen de hoogste sportieve ambities van de vereniging samen met de kwaliteiten van onze jeugdige talenten.

Wat doet het wedstrijdsecretariaat?

Het wedstrijdsecretariaat is verantwoordelijk voor alle administratieve taken rondom de wedstrijden. Het coördineert de indeling van de elftallen en schrijft de elftallen tijdig in bij de KNVB. Daarnaast verzorgt het de interne en externe publicatie van de door de KNVB vastgestelde wedstrijden. Het voert de besluiten van de KNVB uit en is verantwoordelijk voor de correspondentie rondom de competitiewedstrijden. Daartoe behoort ondermeer de controle en het tijdig verzenden van de ingeleverde wedstrijdfomulieren en de eventueel bij te voegen strafrapporten. 

 

Planning & indeling

Het secretariaat draagt tevens zorg voor de planning van alle wedstrijden en toernooien. Ook is het verantwoordelijk voor de veldindeling en kleedkamerindeling van wedstrijden op eigen terrein. In overleg met de trainers stelt het secretariaat het trainingschema samen en geeft het alle wedstrijd- en trainingsinformatie door aan de trainers en leiders. Het deelt informatie over afgelastingen met trainers, leiders, scheidsrechters en de tegenpartij in overleg en samenwerking met de consul. 

Het organiseert oefenwedstrijden en treedt coördinerend op bij toernooien. Onderhoudt de contacten met de wedstrijdsecretarissen van de junioren / pupillen en de damesafdeling. Ziet toe op de verplichtingen van de vereniging inzake strafzaken. 

Wat doet de scheidsrechterscommissie voetbal?

De scheidsrechterscommissie bestaat uit de beide scheidsrechtercoördinatoren Martijn Hendriks (senioren) en Carli van Booma (jeugd). De taken van de commissie zijn:

 • opstellen en (laten) uitvoeren van het arbitragebeleidsplan;
 • scheidsrechters toedelen aan wedstrijden;
 • beoordelen, begeleiden en coachen van scheidsrechters;
 • bieden van opleiding en scholing;
 • werven van nieuwe scheidsrechters;
 • organisatie van activiteiten gericht op verhogen van de spelregelkennis.

De commissie is nog op zoek naar een of meer scheidsrechtersbegeleiders en/of scheidsrechterscoaches.

Wat is het HBS Zomerkamp?
Al bijna 70 jaar organiseert HBS voor al haar jeugdleden, in de eerste week van de zomervakantie, een inmiddels legendarisch zomerkamp. Met ongeveer 120 deelnemers, variërend van de F-klasse tot en met de A-klasse gaan de kinderen een week op kamp in de Achterhoek. 
Naast de deelnemers gaan er natuurlijk ook leiders mee op het kamp, afhankelijk van het aantal deelnemers meestal een stuk of vijfendertig. Al deze leiders zijn lid van HBS en zijn ook zelf als deelnemer mee geweest.
 
Lees hier meer over voetbalkampen.

Wat doet de materiaalcommissie?

De materiaalcommissie van de voetbalafdeling is verantwoordelijk voor het beheer, de aanschaf en de opslag van materialen die aan de trainers en coaches van HBS Craeyenhout beschikbaar worden gesteld. Denk hierbij aan ballen, pionnen en goaltjes.

Alle door de materiaalcommissie beschikbaar gestelde materialen blijven in het bezit van HBS Craeyenhout.

Wat doet de senioren elftal commissie?

De senioren elftal commissie is verantwoordelijk voor de senioren teams 4 tm 13 van de voetbalafdeling van HBS.

Een aantal van de taken die onder de senioren elftal commissie vallen zijn:

 • Eerste aanspreekpunt voor betreffende seniorenteams en spelers;
 • Indeling teams;
 • Indeling velden en kleedkamers;
 • Overgang niet selectie spelers van jeugd naar senioren;
 • Tuchtzaken KNVB;
 • Overschrijving spelers.
 • Materiaalcommissie Voetbal (2 / 2)
 • Materiaal voetbal

  2 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Een steentje bijdragen? (0 / 3)
 • Vacature

  · Scheidsrechterscoördinator
 • Vacature

  · coördinator-jeugd
 • Vacature

  · lid