Streep door discriminatie

Sport verbindt mensen, zowel op het veld als langs het veld. We vinden bij HBS Craeyenhout het zeer belangrijk dat iedereen, ongeacht huidskleur, religie of seksuele voorkeur, zich welkom voelt en blijft voelen op onze vereniging.

Hieronder vind u ons Beleidsdocument met betrekking tot anti-racisme en anti- discriminatie

Beleidsdocument HBS met betrekking tot anti-racisme en anti- discriminatie I. INLEIDING

HBS is een traditionele vereniging waar alle geledingen van de samenleving vertegenwoordigd zijn. Tot nu toe heeft onze vereniging nooit een anti-racisme en anti-discriminatie beleid gehad, dat leek ook zo iets vanzelfsprekends en derhalve niet benodigd. Een aantal van onze leden is zeer welsprekend en er kunnen soms woorden vallen. Deze uitingen zijn echter altijd gericht op het (verkeerde) gedrag van mensen, en zeker niet op hun achtergrond of huidskleur. Sportiviteit, respect en verantwoordelijkheid zijn onderdeel van de club cultuur. Dat maakt onze club mooi en uniek en een plek waar iedereen met een goed initiatief wordt uitgenodigd er invulling aan te geven. Racistisch of discriminerend gedrag echter wordt door geen van onze leden getolereerd. Toch is het goed hierover als HBS heel expliciet te zijn en stelling te nemen tegen racisme en discriminatie. Zodoende is op deze pagina het document te vinden dat het voetbalbestuur van HBS heeft opgesteld om racisme en discriminatie op de vereniging tegen te gaan en uiteraard - zoveel als mogelijk - helemaal uit te sluiten. HBS heeft in dit kader overigens al sinds vele jaren een ‘normen- en waarden’ commissie die door het bestuur ingeschakeld kan worden bij misdragingen van HBS leden. Een Normen-en waarden document staat ook op de HBS website vermeld.

Met ingang van het seizoen 2016/2017 geldt voor HBS , uitkomend in de 3e divisie een licentiesysteem. Eén van de licentievoorwaarden is dat de licentiehouder (de vereniging) anti- racisme beleid heeft opgesteld en toepast. Onder racisme wordt verstaan: het uiten van minachting, vijandigheid of haat van het ene ras jegens het ander, voortkomend uit een gevoel van meerwaarde. Discriminatie kan worden omschreven als: ongeoorloofd onderscheid dat gemaakt wordt op grond van bepaalde kenmerken. Het onderhavige document is gebaseerd op het door de Federatie van Betaald voetbal Organisaties (FBO) in nauwe samenwerking met de Stichting Meer dan Voetbal opgestelde protocol dat goedgekeurd is door de UEFA en de licentiecommissie van de KNVB. Het protocol beoogt in zijn algemeenheid het antiracisme (en antidiscriminatie) beleid en de daarin toe te passen maatregelen te beschrijven die vervolgens per licentiehouder dienen te worden geconcretiseerd. Hierbij kan elke licentiehouder inspelen op de specifieke omstandigheden (bijvoorbeeld problemen en/of behoeften) in haar regio.

II. MAATREGELEN

Het beleid en de maatregelen van HBS tegen racisme en discriminatie behelst tenminste de nader te noemen maatregelen en acties;

a. Verklaring: HBS verklaart nadrukkelijk afstand te nemen van racisme en andere vormen van discriminatie. Racisme en elke andere vorm van discriminatie zal niet worden getolereerd. Deze

verklaring wordt actief uitgedragen door HBS , onder andere door vermelding op haar nieuwe website en in het programmaboekje van de club.

b. Racisme en discriminatie op HBS : HBS zal nadrukkelijk racisme en discriminatie op sportpark Craeyenhoutverbieden. De club zal zich er maximaal voor inspannen dat aan een ieder die zich op sportpark ‘Craeyenhout’ desalniettemin schuldig maakt aan racisme of discriminatie (tenminste) een toegangsverbod zal worden opgelegd.

c. Stelling nemen tegen racisme en discriminatie: Onverminderd de verklaring als bedoeld onder a., zal HBS actief stelling nemen tegen racisme en discriminatie. Hiertoe zal de club onder andere haar contacten met de media gebruiken en op haar website aandacht besteden aan racisme en discriminatie.

d. Voorwaarde verkrijgen lidmaatschap: Als voorwaarde voor het (kunnen) lid worden en blijven van HBS zal gelden dat de desbetreffende persoon zich niet schuldig maakt aan racisme en/of discriminatie.

e. Verbod racistische en discriminerende leuzen en propaganda: HBS zal maatregelen nemen tegen personen en partijen die racistische en discriminerende uitingen en propaganda uitdragen en/of distribueren op sportpark Craeyenhout.

f. Maatregelen jegens spelers, coaches en/of overig personeel: HBS zal (disciplinaire) maatregelen nemen jegens spelers, gasten, coaches en overige werknemers van de club die zich schuldig maken aan racisme en/of discriminatie.

g. Kenbaar maken beleid en maatregelen aan andere voetbalclubs: HBS zal aan de andere voetbalclubs kenbaar maken welk beleid zij voert (en welke maatregelen zij neemt) met betrekking tot het tegengaan van racisme en discriminatie opdat kan worden gekomen tot een optimale afstemming en samenwerking. Dit zal onder andere geschieden door het vermelden van dit document op de website van HBS.

h. Samenwerking met stewards en politie: In samenspraak met de HBS-veiligheidscoördinator en de politie is afgesproken hoe op te treden tegen racisme en discriminatie tijdens de thuiswedstrijden van HBS. De club zal pro-actief optreden tegen spandoeken en andersoortige uitingen die racistische of discriminerende teksten bevatten, hetgeen onder meer betekent dat deze uitingen zullen worden verwijderd van sportpark Crayenhout.

i. Aannamebeleid personeel: HBS zal beleid voeren met betrekking tot het aannemen van personeel ingevolge waarvan een ieder (ongeacht sekse, geloof, huidskleur etc.) gelijkwaardig zal worden behandeld.

Vastgesteld op 28 december 2016, Namens het voetbalbestuur van HBS mr B.J. Schalker 

Normen en Waarden Overzicht