Clubhuisvernieuwing: vier varianten nader onderzocht

In het clubhuis zijn maandagavond 18 maart tijdens een informatiebijeenkomst de eerste conclusies besproken van het onderzoek naar de clubhuisvernieuwing. De clubhuiscommissie gaf een toelichting op de werkzaamheden tot nu toe en zette uiteen hoe zij de komende tijd vier varianten voor het nieuwe clubhuis nader uitwerkt.

Mini-enquête

Via de vragenlijst voor de ledenconsultatie konden leden ook (goede) voorbeelden van andere clubhuizen noemen. Daar is ruim gebruik van gemaakt en de clubhuiscommissie liet maandagavond alle genoemde gebouwen in beeld passeren. Verder zat bij de vragenlijst een mini-enquête naar de voorkeur van de leden met een keuze uit 1. opknappen, 2. renoveren en uitbreiden en 3. nieuwbouw, al dan niet op dezelfde locatie. De optie opknappen is door niemand genoemd, de andere opties (inclusief geen mening) kunnen min of meer op even veel aanhang rekenen. Ook als het gaat om de plek van de bar in het gebouw – laag, half verhoogd of hoog – waren de meningen ongeveer gelijkelijk verdeeld. Meer unanimiteit was er bij de ondervraagden over de koppeling van sfeer en gezelligheid aan clubhuizen met een schuine kap en veel gebruik van hout.

Vier varianten

De clubhuiscommissie heeft voor de belangrijkste ideeën en suggesties voor de functionaliteit gekeken welke op de meeste steun konden rekenen. Dat gaat om zaken als meer vergaderruimte, vergroting bar/eigen uitgifte keuken, meer toiletten, betere toegankelijkheid, meer ruimte voor toeschouwers, betere oriëntatie op alle velden/sporten en versterking van de duurzaamheid. Namens het bouwteam binnen de clubhuiscommissie benadrukten Gijs van Alphen en Luc Sidler dat voor al deze vraagstukken verschillende architectonische oplossingen bestaan, afhankelijk onder meer van de keuze voor het ontwerp van het clubhuis.

Op basis van alle input onderzoekt de clubhuiscommissie de komende tijd de volgende vier varianten:

  1. renoveren en uitbreiden bestaand clubhuis
  2. nieuwbouw met een hoge kantine, terras en een tribuneachtige oplossing
  3. nieuwbouw met een half verhoogde kantine, terras en traptreden voor uitzicht
  4. nieuwbouw met een lage kantine met groot terras voor uitzicht.

Begroting

Aan elke variant wordt een begroting gekoppeld, uitgaande van de huidige locatie om de varianten zo goed mogelijk met elkaar te kunnen vergelijken. Bij alle varianten wordt de tribune tussen voetbalveld 1 en de hockeyvelden gehandhaafd. In de begroting wordt ook rekening gehouden met de extra kosten die nodig zijn voor alternatieve clubhuisfuncties tijdens de (ver)bouwperiode.

Gaat de voorkeur uit naar variant 2, 3 of 4, dan wordt ook begroot welke extra kosten nodig zijn wanneer het clubhuis op een andere plek wordt gebouwd dan de huidige. Genoemde alternatieven zijn verplaatsing naar de plek van het boardingveld, verplaatsing richting hockeyveld 1 (waarbij zowel het gebouw als voetbalveld 1 een kwartslag draait) en verplaatsing naar een plek tussen de huidige tribune en PEX.

Vierkante meters

De commissie heeft verder onderzocht wat alle eisen en wensen voor gevolgen hebben voor de vierkante meters. De huidige gebouwen (inclusief opslagketen en tribune) nemen 1.371 m2 in beslag. Dat oppervlak neemt toe als wordt uitgegaan van de aanbevelingen van de sportbonden, de voorbeelden van andere clubhuizen en de gewenste extra functies die uit de ledenconsultatie naar voren kwamen. In totaal zou dat neerkomen op 1.851 m2, maar daarin is nog geen rekening gehouden met multifunctioneel gebruik. De commissie is ervan overtuigd dat meer vierkante meters nodig zijn, maar niet zo veel als uit deze berekening zou blijken. Opvallend was in ieder geval dat de huidige oppervlakte van de kleedkamers niet veel afwijkt van de norm van de sportbonden. Wel dat de routing en locatie verbetering behoeven.

Financiering

De commissie gaat nu aan de slag om voor de vier varianten ruimtelijke modellen te maken en hiervoor de kosten te bepalen. Tegelijkertijd wordt de financiering onderzocht, ofwel waar haalt de club het geld vandaan om dit allemaal te bekostigen? Een cruciale rol daarbij speelt de gemeente, de eigenaar van de grond waarop onze gebouwen staan. Ook wordt gekeken naar subsidiemogelijkheden en extra geldstromen vanuit de club en de leden zelf. Op basis van al deze aanvullende informatie wordt het programma van eisen verder uitgewerkt en voorgelegd aan het algemeen bestuur en aan de leden op een ALV.

Beter goed dan snel

Wanneer dat precies gaat gebeuren, kon commissievoorzitter Tycho Vermeire in zijn nawoord niet zeggen. “Zoals ik al eerder heb gezegd: het is beter dat het goed gebeurt dan dat het snel gebeurt. Het is ook een proces waarbij we sterk afhankelijk zijn van factoren waar we niet allemaal invloed op hebben. Denk aan de ontwikkeling van de prijzen in de bouw. Het is in ieder geval een kwestie van lange adem, dat is duidelijk. Maar we zijn al een heel eind gekomen, met een fantastische inbreng van alle leden. Die hebben we nog steeds nodig. Ik weet dat er in onze vereniging heel veel mensen rondlopen met kennis en kunde op dit gebied. Die roep ik op om zich te melden als ze ons willen helpen.”

Alle suggesties voor de clubhuiscommissie zijn welkom op clubhuiscommissie@hbs-craeyenhout.nl.

Meer informatie

Presentatie van maandag 18 maart 2024 door de clubhuiscommissie.

Downloads:

Clubhuiscommissie Nieuws Overzicht