Voorstel contributiekorting 2021/2022: Kraaien helpen Kraaien

Sinds maart vorig jaar zijn we in de ban van de coronacrisis. Een crisis die ons allemaal persoonlijk raakt, maar ook voor onze vereniging grote gevolgen heeft. Onze hockey- en voetbalsenioren hebben vrijwel het hele seizoen niet kunnen sporten. Voor sommige leden is het daarnaast ook financieel een zware tijd. Het Algemeen Bestuur is van plan voor volgend jaar een compensatieregeling te treffen waarbij het helpen van mede-Kraaien die het financieel lastig hebben, voorop staat.    

Frustrerende tijden
Waar onze jeugdspelers het hele seizoen op de club terecht konden voor trainingen en onderlinge partijtjes, hebben onze seniorenleden dit seizoen nauwelijks kunnen sporten op HBS Craeyenhout. Voor al onze sporters, vrijwilligers en bestuursleden zijn het dan ook vervelende en frustrerende tijden.    

Doorlopende kosten
Ook in coronatijd lopen de kosten die de club maakt deels gewoon door (denk aan het onderhoud van het terrein en de opstallen, de lonen/vergoedingen en de verzekeringen), terwijl sommige inkomsten, (denk aan de baropbrengsten) voor een groot deel stil vielen. We hebben dit seizoen dan ook een behoorlijk offer moeten vragen van onze afdelingsbesturen, trainers, Craeyen-redactie en vele anderen.   

Voorstel voor contributiekorting   
Toch willen we na dit moeilijke seizoen, binnen de financiële mogelijkheden die er zijn, onze leden tegemoet komen. Daarom heeft het Algemeen Bestuur zich gebogen over de mogelijkheden voor een compensatie in de contributie voor onze seniorenleden hockey en voetbal over het seizoen 2021/2022.   

Dat heeft ertoe geleid dat het Algemeen Bestuur het volgende voorstel voorlegt aan de leden:   

Alle spelende senioren hockey- en voetballeden die in het seizoen 2020/2021 lid waren en aan hun lopende contributieverplichtingen hebben voldaan, kunnen een korting van 65 euro krijgen op de contributie voor het seizoen 2021/2022. Voor trainingsleden bedraagt de kortingsmogelijkheid 30 euro. Deze korting geldt dus niet voor onze jeugdleden aangezien zij hebben kunnen doorsporten. 

Korting niet nodig? Help andere Kraaien!   
Ook op onze club zijn (ouders van) leden zwaar getroffen, bijvoorbeeld door verlies van werk en inkomen als gevolg van de coronacrisis. Onze seniorenleden die niet dringend verlegen zitten om bovengenoemde korting, geven we dan ook in overweging van de kortingsmogelijkheid af te zien.    

Het geld dat dit oplevert wordt tijdelijk apart gezet in een fonds. Dit zal vervolgens worden gebruikt om Kraaien die als gevolg van de coronacrisis moeite hebben om aan hun contributieverplichting te voldoen, daarin te ondersteunen. Daarbij gaat het zowel om seniorenleden als ouders van jeugdspelers. Het geld dat eventueel overblijft, gaat terug in de algemene middelen en komt dus ten goede aan de vereniging in deze financieel zware tijden.    

Commissie beoordeelt schrijnende gevallen   
(Ouders van) leden die een beroep op dit fonds willen doen, kunnen zich wenden tot een commissie bestaande uit Pien Verweij, Tycho Vermeire en Ivar Noordenbos. Zij zullen zich buigen over de verzoeken en vervolgens een besluit nemen over het al dan niet honoreren ervan. Daarbij kan iedereen die zich meldt bij deze commissie rekenen op volledige discretie.     

Details en goedkeuring tijdens de ALV
Tijdens de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering in juni zal het Algemeen Bestuur dit plan nader toelichten en de mogelijke financiële consequenties schetsen. Er geldt dus nog een voorbehoud op dit voorstel vanwege de noodzakelijke goedkeuring door de ALV.   

Het Algemeen Bestuur

Algemeen Nieuws Overzicht