agenda ALV (13 okt)

Op dinsdag 13 oktober a.s. wordt de Algemene Ledenvergadering (ALV) gehouden, in het clubhuis, aanvang 20.00 uur. Het Algemeen Bestuur is voornemens deze vergadering te houden geheel conform de COVID-19 richtlijnen van de overheid.

Vanwege de COVID-19 richtlijnen kan die avond slechts een beperkt aantal deelnemers (30) de vergadering bijwonen.  Dit betekent dat uitsluitend de per email aangemelde leden aanwezig kunnen zijn.

Agenda:

  1. Opening 
  2. Mededelingen en ingekomen stukken
  3. Vaststellen notulen ALV d.d. 9 december 2019
  4. Benoeming Notulencommissie
  5. Begroting 2020-2021 en contributievoorstel. Toelichting: penningmeester
  6. HBS Craeyenhout in coronatijd. Toelichting: algemeen voorzitter en de voorzitters van de afdelingen Voetbal, Hockey en Cricket
  7. Rondvraag
  8. Sluiting

De stukken bij agendapunt 5 zijn binnenkort beschikbaar via het afgesloten deel van de site. 

Club nieuws Overzicht