Organisatie & vrijwilligers (Hockey)

Wat doet het hockeybestuur?

Het dagelijks bestuur vergadert één keer per maand. De voorzitters van de hockeycommissies (Jeugd en/of, TC en/of  senioren) vergaderen in voorkomend geval mee. Daarnaast vindt er op gezette tijden overleg plaats met het Cricketbestuur en het Voetbalbestuur, met de Sponsorcommissie en met het Algemeen Bestuur. Initiatieven tot overleg kunnen worden genomen door alle genoemde partijen. De uitwerking van het beleid en de organisatie van het hockey gedelegeerd aan de verantwoordelijke commissies.   

Taakverdeling binnen het bestuur

Voorzitter 

 • Lid Algemeen Bestuur
 • Algemene zaken
 • Perscontacten
 • Financieel beleid (kort en lang)  in overleg met AB 
 • Contact Jeugdcommissie/TC/Senioren
 • Craeyenhout 1 
 • Contactpersoon Free Kick Sport.

 

Vicevoorzitter 

 • Achtervang voor voorzitter Craeyenhout
 • Opzet en actualisatie organisatieplan Craeyenhout
 • Zojeco evaluatie en beleid
 • Opleiding Jeugdcoaches
 • Vertrouwenspersoon
 • Projecten, waar onder kampen
 • Aanspreekpunt feestcommissie.

 

Secretaris 

 • Vergaderingen Hockeybestuur (plannen, agenda,  notulen, bewaken en coördineren opvolging actiepunten, opstellen en actualiseren lange termijn agenda)
 • KNHB.
  • Postbus KNHB en District ZH
  • Tuchtzaken KNHB
  • Aanmeldingen: aannames/afwijzingen
  • Nieuwe leden aanmelden in Lisa
 • Aanspreekpunt wedstrijdsecretaris en scheidsrechterscommissie
 • Aanspreekpunt communicatiecommissie.

 

Penningmeester

 • Begroting (opmaken, bewaken realisatie ten opzichte van de Begroting)
 • Contact sponsorcommissie
 • Contributie 
 • Trainerscontracten
  • opmaken, versturen en inzamelen trainerscontracten inclusief benodigde handtekeningen en contactpersoon voor trainers met betrekking tot salarisbetalingen
 • Accorderen en aftekenen rekeningen
 • Contacten, rappelleren en accordering krijgen van Penningmeester Algemeen Bestuur met betrekking tot allerlei financiële zaken
 • Medecontrole inkomsten en uitgaven Vrienden van dames 1 en kosten selectie
 • Aanspreekpunt materiaalcommissie.

Wat doet de jeugdcommissie hockey?

De Jeugdcommissie vergadert één keer per maand. Er vindt tevens overleg plaats met de Verenigingsmanager, en met de Jeugdcommissies van de cricket- en voetbalafdeling. Er vindt regelmatig overleg plaats tussen de TC en de jeugdcommissie.

 • Wedstrijden
  • verantwoordelijk voor het reguliere competitiehockey van de jeugdafdeling
  • deelname jeugdteams aan toernooien
 • Organisatie
  • veld speelklaar maken
  • ontvangst tegenstander
  • organisatie en invulling teammanagers (ouders)
  • organisatie en invulling jeugdcoaches (Craeyenhout-speelsters)
  • contacten met KNHB en andere hockeyverenigingen
 • Communicatie
  • actualiseren website jeugdhockey
  • organisatie teammanagers/jeugdcoaches/ouders/ tainers en coachesbijeenkomsten
  • onderhouden contacten jeugdcoaches, teammanagers en trainers
  • terugkoppelen ervaringen uit de teams en langs de lijn met de TC
 • Activiteiten
  • Craeyenhout jeugdtoernooi/ Gouden Ei samen met voetbalafdeling
  • Familietoernooi
  • jaarafsluiting voor vrijwilligers
  • medeverantwoordelijk voor het Herfstkamp.
 • Financiën
  • opstellen begroting van evenement en toernooien
 • Overig
  • is op de hoogte van alles wat zich afspeelt binnen het jeugdhockey
  • adviseert over de aanstelling van jeugdselectietrainers
  • huldigen kampioenen
  • kwaliteit: door middel van instructiebijeenkomsten/trainingen/cursussen de kwaliteit van de jeugdbegeleiding verhogen.


Lijncoordinatoren A-F, Benja’s en Zojeco

 • Eerste aanspreekpunt voor ouders en teammanagers
 • Organisatorisch verantwoordelijk voor alle teams binnen hun leeftijdscategorie
 • Verantwoordelijk voor de indeling van breedte teams binnen hun leeftijdscategorie
 • Verantwoordelijk voor begeleiding van breedte teams binnen hun leeftijdscategorie
 • Verzorgen teamouder bijeenkomsten Benja’s en F t/m A binnen hun leeftijdscategorie
 • organiseren spelregelavond

Senioren Hockey

Wat doet de technische commissie hockey (TC) veld en zaal?

De TC bepaalt het hockeytechnisch beleid voor alle jeugdteams en Dames 1 van Craeyenhout en houdt toezicht op de uitvoering daarvan. Dit doet zij voor zowel het veld- als het zaalhockey. Het technisch beleid kent onderscheid tussen tophockey en breedtehockey. De TC stelt de trainers en coaches aan voor de teams, alsmede de lijntrainers en is eindverantwoordelijk voor de indeling van de teams (selectie) en de trainingsschema’s. De TC initieert zowel de lijnbijeenkomsten (overleg voor de trainers en coaches per lijn onder leiding van de lijntrainer) als de tophockeybijeenkomsten (overleg voor de trainers en coaches van de selectie- en evt. belofte-elftallen) om de zes weken. De dagelijkse uitvoering van het hockeybeleid is in handen van:
•    de professionele trainers voor de selectieteams;
•    de (semi-)professionele-, en amateurtrainers voor de opleidings- en breedteteams.

 

De taken van de voorzitter zijn:

 • Hockeyvisie/technisch beleid/jaarplan uitzetten en bewaken (technische en tactische doelstellingen, wissel- en invalbeleid);
 • Contact met DB en adviseren over beleid op hockeytechnisch gebied;
 • Contact met Jeugdcommissie;
 • Contact met Seniorencommissie;
 • Contact met KNHB over technische zaken, competitie-indeling, reglementen, dispensatiespelers;
 • Contact met andere clubs op hockeytechnisch gebied;
 • Aanstellen lijntrainers;
 • Aanstellen, opleiden, faciliteren, ondersteunen, monitoren en evalueren van tophockeytrainers en coaches in overleg met coördinatoren tophockey;
 • Aanstellen, opleiden, faciliteren, ondersteunen, monitoren en evalueren breedtetrainers en coaches in overleg met coördinatoren breedtehockey;
 • Organiseren lijnbijeenkomsten o.l.v. lijntrainers;
 • Organiseren tophockeybijeenkomsten;
 • Indeling (selectie)-teams in overleg met betrokken trainers, coaches, tophockeycoördinatoren en selectiecommissie;
 • Voortgang teams in de competitie in de gaten houden;
 • Via de lijntrainers adviseren, begeleiden en sturen van coaches en trainers;
 • Hockey Academy spelervolgsysteem;
 • Kennismaking nieuwe (jeugd-) selectiespelers.

 

 

Wat doet het wedstrijdsecretariaat?

Het wedstrijdsecretariaat is verantwoordelijk voor alle administratieve taken rondom de wedstrijden. Het coördineert de indeling van de elftallen en schrijft de elftallen tijdig in bij de KNVB. Daarnaast verzorgt het de interne en externe publicatie van de door de KNVB vastgestelde wedstrijden. Het voert de besluiten van de KNVB uit en is verantwoordelijk voor de correspondentie rondom de competitiewedstrijden. Daartoe behoort ondermeer de controle en het tijdig verzenden van de ingeleverde wedstrijdfomulieren en de eventueel bij te voegen strafrapporten. 

Planning & indeling

Het secretariaat draagt tevens zorg voor de planning van alle wedstrijden en toernooien. Ook is het verantwoordelijk voor de veldindeling en kleedkamerindeling van wedstrijden op eigen terrein. In overleg met de trainers stelt het secretariaat het trainingschema samen en geeft het alle wedstrijd- en trainingsinformatie door aan de trainers en leiders. Het deelt informatie over afgelastingen met trainers, leiders, scheidsrechters en de tegenpartij in overleg en samenwerking met de consul. 

Het organiseert oefenwedstrijden en treedt coördinerend op bij toernooien. Onderhoudt de contacten met de wedstrijdsecretarissen van de junioren / pupillen en de damesafdeling. Ziet toe op de verplichtingen van de vereniging inzake strafzaken. 

Materiaalcommissie Hockey

Scheidsrechtercommissie Hockey

 

Hoe is de arbitrage geregeld bij Craeyenhout?

Elk lid vanaf 15 jaar en ouder dient in het bezit te zijn van een scheidsrechterskaart en elk lid vanaf de 2e-jaars Mo16 heeft  een fluitverplichting. In principe word je alleen, in een roulatiesysteem met je team, ingezet als je thuis speelt. Vanuit de scheidsrechterscommissie wordt zoveel mogelijk gezorgd voor begeleiding  van jeugd- of beginnende scheidsrechters door ervaren scheidsrechters.

Daarnaast zijn er altijd vrijwilligers nodig in de vorm van ouders die kunnen fluiten bij de wedstrijd van hun dochters. Dit is net zo essentieel als bardienst doen en wedstrijdvervoer naar uitwedstrijden verzorgen.

 

Opleiding clubscheidsrechter

Craeyenhout biedt ouders die willen fluiten de cursus clubscheidsrechter aan. Je ontvangt dan via de KNHB een inlogcode voor e-learning ter voorbereiding op het examen, dat meestal in oktober plaats vindt. De kosten voor deze e-learning zijn € 7,50. Deze kosten zijn voor rekening van Craeyenhout, maar bij niet opkomen voor het examen worden deze op de deelnemer verhaald.

Voor leden vanaf 15 jaar (op peildatum 1 oktober, 2e jaar Mo16) is het volgen van die cursus verplicht; de KNHB verlangt dat ieder lid ouder dan 15 jaar beschikt over een scheidsrechterskaart. Zonder kaart ben je officieel niet speelgerechtigd! Vanaf 2016 laten wij overigens alle Mo16-meisjes het examen afnemen.

 
Wie fluit wie?

De oudere jeugd fluit de jongere jeugd, e.e.a. afhankelijk van aanvangstijden en beschikbaarheid van de teams bij thuiswedstrijden. Dit betekent in principe:

 • Mo16-jeugd fluit de Mo12-3 en lager samen met een ouder;
 • Mo18-jeugd fluit Mo14-3 en lager met een ouder;
 • Zondags fluiten seniorenteams elkaar;
 • Er zijn vrijwilligers beschikbaar om ingezet te worden op zaterdag en zondag;
 • Ouders fluiten bij hun eigen dochter en regelen onderling als er iemand niet kan.

 

Hoe weet ik dat ik moet fluiten?

Zodra de wedstrijdindeling bekend is, worden de scheidsrechters ingedeeld. Iedereen krijgt hierover een e-mail, meestal de maandag voor de wedstrijd. De indeling van de scheidsrechters is ook op de site (zie wedstrijdschema) van de HBS Craeyenhout te vinden.

 

Voor  de leden: Wat gebeurt er als je als scheidsrechter niet komt opdagen?

Als een scheidsrechter niet komt opdagen meldt je dat bij de scheidsrechterscommissie. Er zal een passende sanctie worden opgelegd. Meestal betekent dat dat je de week erna opnieuw wordt aangewezen om te fluiten.

Kleding 
Voor aanvang (15 minuten) van de wedstrijd die je moet fluiten, dien je je te melden bij de coach van het thuisspelende team. Vergeet je fluit niet en draag sportschoenen. Verder draagt een scheidrechter een afwijkende kleur van de clubtenues van de speelsters. In het materiaalhok onder de tribune hangen oranje jasjes, die gebruikt kunnen worden door de scheidsrechters van dienst. 

De scheidsrechterscommissie

De scheidsrechterscommissie deelt de scheidsrechters in voor de veldcompetitie. Scheidsrechters die frequenter willen fluiten kunnen dit aangeven bij de commissie, dit geldt ook voor hen die interesse hebben om tot Bondsscheidsrechter of CS+ scheidsrechter opgeleid te worden.
 

De commissie deelt geen scheidsrechters in voor de wedstrijden van de Mo8-jeugd, de  Mo9–jeugd die in zestallen speelt, de zaalhockeycompetitie en bij oefen- en vriendschappelijke wedstrijden.

De commissie is verantwoordelijk voor het organiseren van de cursussen clubscheidsrechter. Tevens draagt de commissie zorg voor het vermelden van nieuwe of aangepaste regels op de website. Wij instrueren de scheidsrechters om problemen tijdens de wedstrijden te melden.

Wat is het Craeyenhout zomerkamp?

Iedere eerste week van de zomervakantie organiseert Craeyenhout HET zomerkamp voor alle jeugdleden van Craeyenhout. Zomerkamp 2017 vindt plaats van zaterdag 8 juli en zaterdag 15 juli zijn we weer terug. De Benja's en F-jes gaan op woensdag 12 juli met de bus weer naar huis.

Waar is het kamp dit jaar?

Dit jaar gaan we naar een kamphuis waar we exact 10 jaar geleden ook zijn geweest......Meer verklappen we nog niet

Inschrijvingen, plaatsen en wachtlijst

Dit jaar zullen we van tevoren op deze site en op de facebook-pagina  aangeven wanneer de inschrijving start, zodat iedereen er op tijd bij kan zijn.
LET OP!! Als je je hebt ingeschreven, wil dat nog niet zeggen dat je ook mee kan. We proberen zo spoedig mogelijk nadat de inschijving is gesloten om de kinderen die mee kunnen een bevestiging te sturen. Loting vindt plaats naar rato

 

Wat zijn de kosten?

De kampprijs bedraagt voor de Benja's en de F-jes  € 160,- euro en voor de overige deelnemers € 210,- euro (Prijzen 2016).

Contact: vrijwilliger@hbs-craeyenhout.nl

 • Technische commissie Hockey (8 / 10)
 • Vacature

  · ABC breedte
 • Soet Huijbregts

  · Opleidingen, Hockeycafe
 • Rob Buursen

  · Voorzitter, Dames 1 en 2
 • Vacature

  ·
 • ABC Top

  1 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Administratie, teamindeling

  1 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • D+JJ

  2 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Technische Commissie jeugd

  1 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Contactpersoon Tophockey

  1 functionaris(sen) wensen niet getoond te worden
 • Een steentje bijdragen? (0 / 14)
 • Vacature

  · Vicevoorzitter
 • Vacature

  · Oranje Ambassadeur
 • Vacature

  · Ambassadeur S&R
 • Vacature

  · Lijncoördinator MO-10
 • Vacature

  · Lijncoördinator Benjamini's
 • Vacature

  · Trainingscoördinator
 • Vacature

  · Contactpersoon Tophockey
 • Vacature

  · Coach Dames 1 Veld
 • Vacature

  · Coach Dames 1 Zaal
 • Vacature

  · ABC breedte
 • Vacature

  ·
 • Vacature

  · Senioren incl. zaal
 • Vacature

  · Indeling zondag
 • Vacature

  · Communicatie