11 juni 2018, ALV de agenda.

Algemene ledenvergadering HBS Craeyenhout

Datum: 11 juni  2018 om 20.00 uur

Plaats: clubhuis HBS Craeyenhout

 Agenda:

  1. Opening
  1. Mededelingen en ingekomen stukken
  1. Vaststellen notulen ALV d.d. 18 december 2017
  1. Benoeming Notulencommissie
  1. Begroting 2018-2019 en contributievoorstel; ook selectietoeslag en jubileumtoeslag liggen ter stemming voor*
  1. Toelichting plannen Lustrumcommissie in kader 125-jarig bestaan
  1. Voorstel bestuurssamenstelling **
  1. Rondvraag
  1.  Sluiting

* Het agendastuk nr.5 is binnenkort via de site beschikbaar

** Het Algemeen Bestuur stelt voor om Marjolein Landheer te benoemen tot voorzitter van afdeling Hockey. Zij volgt Steven Visee op.
Nick Schavemaker, voorzitter afdeling Voetbal, heeft te kennen gegeven zijn functie neer te leggen. Het Algemeen Bestuur stelt voor in zijn plaats Frits Broers te benoemen.  

Algemeen Nieuws overzicht