10 december 2018, ALV de agenda

Algemene ledenvergadering HBS Craeyenhout

Datum: 10 december 2018 om 20.15 uur

Plaats: clubhuis HBS Craeyenhout

 

 

 

Agenda:

 

 1. Opening
 1. Mededelingen en ingekomen stukken
 1. Vaststellen notulen ALV van 11 juni 2018
 1. Benoeming Notulencommissie
 1. Jaarverslag secretaris
 1. Jaarverslag penningmeester
 1. Verslag Financiële commissie
 1. Benoeming Financiële commissie 
 1. Voorstel bestuurssamenstelling *)
 1. Uitreiking Freek van der Leeuw trofee
 1. Rondvraag
 1. Sluiting

*) Zoals bekend stopt Reinout Scholte als voorzitter van afdeling cricket. Als opvolger wil het AB Ewout Boendermaker benoemen.  

Petra Roberti heeft te kennen gegeven haar bestuurswerkzaamheden op het gebied van  media, communicatie en website te beëindigen. Het AB vult deze werkzaamheden vooralsnog niet in.

De agendastukken (nrs. 3, 5, 6) zijn binnenkort via de website beschikbaar.

 

 

Club nieuws overzicht